Statut
Fundacji 4F POMAGA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 • Fundacja 4F POMAGA zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce (KRS: 555276) zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym z dnia 30 marca 2020 roku (Rep. A Nr 8287/2020) sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Jan Damulewicz, Witold Kapusta, Konrad Seweryn, Marcin Nowak spółka cywilna przy ul. Armii Krajowej 19 w Krakowie.
 • 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz. U. 2018 poz. 1491 z dnia 6 sierpnia 2018 roku), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z dnia 12 kwietnia 2019 roku) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 • Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2

 • Siedzibą Fundacji jest miasto Wieliczka.
 • Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 • Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Fundacja posiada osobowość prawną.
 • Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura terenowe placówki, filie poza siedzibą Fundacji, w innych miastach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 • Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

§ 3

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest:

 • Wspieranie rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wracających do uprawniania sportu i aktywnego trybu życia po odniesionych kontuzjach.
 • Sponsorowanie przedsięwzięć związanych z powstawaniem, obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży;
 • Wspieranie, pomoc i realizacja przedsięwzięć służących ochronie zdrowia, promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 • Działalność edukacyjna w szczególności wśród dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia publicznego, profilaktyki zdrowotnej oraz aktywności fizycznej
 • Podejmowanie inicjatyw służących ochronie i promocji zdrowia oraz zasad zdrowego i trybu życia.
 • Współpraca z placówkami służby zdrowia mająca na celu poprawę jakości świadczonych usług opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia, a także poprawę warunków ich pracy.
 • Działalność charytatywna.
 • Promowanie działań mających na celu podnoszenie jakości świadczeń usług medycznych w Polsce.
 • Promowanie obywatelskiej postawy, działań ochotniczych wśród obywateli w celu wytworzenia poczucia odpowiedzialności oraz wagi inicjatyw społecznych w zakresie należytego organizowania świadczeń ochrony zdrowia oraz zdrowego trybu życia.
 • Współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się promowaniem ochrony zdrowia, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz aktywność fizyczną w szczególności wśród dzieci i młodzieży
 • Promowanie wiedzy pośród ogółu społeczeństwa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 • Podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów
 • Sponsorowanie oraz działalność organizacyjna w zakresie przedsięwzięć mających na celu poprawę ochrony zdrowia oraz efektywność i organizację pracy placówek opieki zdrowotnej.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami w szczególności poprzez:

 • Finansowanie lub współfinansowanie zaopatrzenia placówek opieki zdrowotnej w sytuacjach nadzwyczajnych w szczególności w stanie klęski żywiołowej, epidemii, zagrożenia bezpieczeństwa publicznego;
 • Inwestycje zmierzające do poprawy jakości opieki zdrowotnej oraz poprawy warunków, bezpieczeństwa i efektywności pracowników służby zdrowia w sytuacjach nadzwyczajnych w szczególności w stanie klęski żywiołowej, epidemii, zagrożenia bezpieczeństwa publicznego;
 • Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji;
 • Organizację akcji promocyjnych i edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz aktywności sportowej dzieci i młodzieży;
 • Wspieranie programów mających na celu poprawę jakości ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz programów propagujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia realizowanych przez inne podmioty;
 • Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej;
 • Finansowanie lub współfinansowanie inicjatyw mających szeroko rozumiany pozytywny wpływ na ochronę zdrowia i jakość świadczonych usług w zakresie opieki zdrowotnej;
 • Finansowanie sprzętu i ubioru sportowego dla dzieci i młodzieży;

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

Majątek Fundacji stanowi:

 • Fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wyznaczany w akcie notarialnym jej ustanowienia;
 • Środki finansowe, ruchomości, nieruchomości nabyte przez Fundację w toku prowadzonej działalności

§ 7

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 • Dochody z działalności statutowej;
 • Dochody z majątku Fundacji;
 • Dotacje;
 • Subwencje;
 • Zapisy i darowizny;
 • Dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 • Dochody z operacji kapitałowych;
 • Odsetki, lokaty i depozyty bankowe;
 • Inne świadczenia dozwolone przez prawo;

§ 8

 • Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczona jest wyłącznie na realizację jej statutowych celów.
 • W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wtedy, gdy w chwili składania oświadczenia stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe, w przeciwnym razie Zarząd spadek odrzuca.
 • Decyzje w sprawie przyjęcia spadku, zapisu, dotacji, darowizny lub innego przysporzenia na rzecz Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 • Środki trwałe mogą zostać spieniężone, jeśli służy to celom Fundacji
 • Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 • Fundacja odpowiada całym majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w jej imieniu przez statutowych przedstawicieli.

§ 9

Fundacja nie może:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to zastępuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 • dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie i, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Władze Fundacji i Kompetencje Fundatora

§ 10

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji;
 • Zarząd Fundacji;

§ 11

 • Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem nadzorczym w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Rada propaguje cele Fundacji i nadzoruje działalność Zarządu Fundacji
 • Rada składa się z co najmniej 3 członków wybranych przez Fundatora.
 • Członkiem Rady nie może być osoba, która:
  • była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 • Rada, jej Przewodniczący i członkowie mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora.
 • Rada powoływana jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.
 • Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który pełni funkcję przez okres 3 lat.
 • Rada ze swojego grona może wybierać Wiceprzewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności.
 • Rada może wybrać ze swojego Sekretarza.

§ 12

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 • Wyznaczanie nowych kierunków i sposobów działania Fundacji;
 • Zatwierdzenie rocznych planów merytorycznych oraz finansowych przygotowanych przez Zarząd Fundacji;
 • Udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;
 • Współpraca z innymi podmiotami w zakresie społecznej działalności statutowej;
 • Propagowanie idei Fundacji;
 • Organizowanie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych Fundacji;
 • Uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji
 • Wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności w następujących sprawach:
  • nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości;
  • zawieranie umów pożyczek lub kredytów;
  • zaciągnięcie przez Fundację zobowiązań lub wydatków, jak również dokonanie czynności prawnej, o charakterze zobowiązującym rozporządzającym lub o podwójnym skutku, w tym warunkowej i przedwstępnej, jak i jednostronnej w ramach pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji, w wysokości przewyższającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, chyba że były wcześniej przewidziane w zatwierdzonym przez Radę planie finansowym lub są związane z realizacją celów Fundacji określonych w §5 Statutu;
  • tworzenie fundacji i przystępowanie do innych organizacji;
  • udzielenie przez Fundację nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę planie finansowym poręczeń, gwarancji, wystawienie lub indos weksla, przystąpienie do długu lub przejęcie długu osoby trzeciej, ustanowienie zastawu, poddanie się egzekucji oraz dokonywanie innych nieprzewidzianych w planie finansowym obciążeń majątku Fundacji;
  • dokonanie przez Fundację czynności dotyczących rozporządzenia lub oddawania do korzystania patentów, znaków towarowych, praw autorskich majątkowych lub innych podobnych praw posiadanych przez Fundację;
  • organizacja zbiórek publicznych;
 • Opiniowanie uchwał zarządu Fundacji w przedmiocie zasad wydatkowania środków Fundacji;

§ 13

 • Rada pracuje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Rady.
 • W posiedzeniach Rady uczestniczyć może Prezes Zarządu Fundacji lub inny członek Zarządu Fundacji wskazany przez Prezesa Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady na jej posiedzenie.

§ 14

 • Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 • Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.
 • Głosowania Rady są jawne, chyba że którykolwiek z członków Rady wniesie o przeprowadzenie głosowania tajnego.
 • Uchwały Rady powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
 • Rada może podejmować uchwały na piśmie w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania posiedzenia.
 • Rada może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez konieczności zwoływania posiedzenia.
 • Każdy z członków Rady może upoważnić innego członka Rady do wykonania w jego imieniu prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Radę.
 • Upoważnienie określone w ust. 7 niniejszego paragrafu powinno zostać sporządzone na piśmie.

§ 15

 • Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 • Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • Przygotowywanie planów merytorycznych w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz planów finansowych Fundacji , a także ich realizacja;
  • Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  • Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  • Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz innych przysporzeń;
  • Sporządzanie wyodrębnionej dokumentacji rachunkowej dla odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • Podejmowanie uchwał w przedmiocie zakresu prowadzonej przez Fundację działalności nieodpłatnej oraz odpłatnej pożytku publicznego zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • Podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady i Fundatora.

§ 16

 • Zarząd składa się co najmniej jednego członka zarządu powołanego za jego zgodą przez Fundatora, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 • Zarząd powoływany jest na wspólną Kadencję na okres 3 lat.
 • Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków. W razie w równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 • Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem.
 • Zarząd może podejmować uchwały na piśmie w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania posiedzenia.
 • Zarząd może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez konieczności zwoływania posiedzenia.
 • Każdy z członków Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonania w jego imieniu prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd.
 • Upoważnienie określone w ust. 7 niniejszego paragrafu powinno zostać sporządzone na piśmie.
 • Wykonywanie określonej części swoich praw i obowiązków Zarząd może powierzyć Prezesowi lub określonym członkom Zarządu na czas określony w upoważnieniu. Upoważnienie takie powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz powinno wskazywać zakres umocowania.
 • Zarząd jak i poszczególni członkowie Zarządu mogą zostać w każdym czasie odwołani przez Fundatora.
 • Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek upływu kadencji, odwołania Członka Zarządu, śmierci Członka Zarządu lub złożenia przez niego pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie.
 • Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:
  • W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu;
  • W przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 • Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

Do kompetencji Fundatora należy:

 • Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji
 • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
 • Uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
 • Podejmowanie decyzji w innych sprawach przewidzianych w niniejszym Statucie i przepisami prawa,
 • Ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rozdział V

Połącznie Fundacji z inną fundacją

§ 18

 • Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 • Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 • W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji w pełnym składzie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Fundatora.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 19

 • Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję o likwidacji podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji w pełnym składzie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Rady Fundacji i Fundatora
 • Fundacja ulega likwidacji także w razie likwidacji Fundatora. Wymogu zgody, o której mowa powyżej w ust. 1 nie stosuje się w tej sytuacji.
 • Likwidatora powołuje Fundator, a w przypadku określonym w ust. 2 Rada Fundacji.
 • O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia Ministra Sportu i Turystyki
 • Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 20

 • Fundacja składa Ministrowi Sportu i Turystyki sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 • Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.