Statut

Statut

Statut Fundacji „4F POMAGA” z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja 4F POMAGA zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez  OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 555276) zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym z dnia 30 marca 2020 roku (Rep. A Nr 8287/2020) sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Jan Damulewicz, Witold Kapusta, Konrad Seweryn, Marcin Nowak spółka cywilna przy ul. Armii Krajowej 19 w Krakowie.
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz. U. 2018 poz. 1491 z dnia 6 sierpnia 2018 roku), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z dnia 12 kwietnia 2019 roku)  oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura terenowe placówki, filie poza siedzibą Fundacji, w innych miastach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

§ 3

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest:

a. Wspieranie rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wracających do uprawniania sportu i aktywnego trybu życia po odniesionych kontuzjach;

b. Sponsorowanie przedsięwzięć związanych z powstawaniem, obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży;

c. Wspieranie, pomoc i realizacja przedsięwzięć służących ochronie zdrowia, promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

d. Działalność edukacyjna w szczególności wśród dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia publicznego, profilaktyki zdrowotnej oraz aktywności fizycznej;

e. Podejmowanie inicjatyw służących ochronie i promocji zdrowia oraz zasad zdrowego i trybu życia;

f. Współpraca z placówkami służby zdrowia mająca na celu poprawę jakości świadczonych usług opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia, a także poprawę warunków ich pracy.

g. Działalność charytatywna;

h. Promowanie działań mających na celu podnoszenie jakości świadczeń usług medycznych w Polsce;

i. Promowanie obywatelskiej postawy, działań ochotniczych wśród obywateli w celu wytworzenia poczucia odpowiedzialności oraz wagi inicjatyw społecznych w zakresie należytego organizowania świadczeń ochrony zdrowia oraz zdrowego trybu życia;

j. Współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się promowaniem ochrony zdrowia, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz aktywność fizyczną w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

k. Promowanie wiedzy pośród ogółu społeczeństwa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;

l. Podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów;

m. Sponsorowanie oraz działalność organizacyjna w zakresie przedsięwzięć mających na celu poprawę ochrony zdrowia oraz efektywność i organizację pracy placówek opieki zdrowotnej.

§ 41

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na zasadach wynikających z przepisów prawa, w szczególności określonych ustawą z dnia 24.04.2003 roku Dz. U.nr 96 poz. 873 z późn. zm (Dz.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24) Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie
  a) PKD: 93 – SPONSOROWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z POWSTAWANIEM, OBIEKTÓW SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  b) PKD: 84.12 – WSPIERANIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRACAJĄCYCH DO UPRAWNIANIA SPORTU
  I AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA PO ODNIESIONYCH KONTUZJACH
  c) 84.12 PODEJMOWANIE INICJATYW SŁUŻĄCYCH OCHRONIE I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ ZASAD ZDROWEGO I TRYBU ŻYCIA
  d) PKD: 86 – WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA MAJĄCA NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ, ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA, A TAKŻE POPRAWĘ WARUNKÓW ICH PRACY
  e) PKD: 86 – WSPIERANIE, POMOC I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ZDROWIA, PROMOWANIU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI
  I MŁODZIEŻY
  f) PKD: 85.51 – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD DZIECI
  I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ORAZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami w szczególności poprzez:

a. Finansowanie lub współfinansowanie zaopatrzenia placówek opieki zdrowotnej w sytuacjach nadzwyczajnych w szczególności w stanie klęski żywiołowej, epidemii, zagrożenia bezpieczeństwa publicznego;

b. Inwestycje zmierzające do poprawy jakości opieki zdrowotnej oraz poprawy warunków, bezpieczeństwa i efektywności pracowników służby zdrowia w sytuacjach nadzwyczajnych w szczególności w stanie klęski żywiołowej, epidemii, zagrożenia bezpieczeństwa publicznego;

c. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji;

d. Organizację akcji promocyjnych i edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz aktywności sportowej dzieci i młodzieży;

e. Wspieranie programów mających na celu poprawę jakości ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz programów propagujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia realizowanych przez inne podmioty;

f. Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej;

g. Finansowanie lub współfinansowanie inicjatyw mających szeroko rozumiany pozytywny wpływ na ochronę zdrowia i jakość świadczonych usług w zakresie opieki zdrowotnej;

h. Finansowanie sprzętu i ubioru sportowego dla dzieci i młodzieży.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

Majątek Fundacji stanowi:

a. Fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wyznaczany w akcie notarialnym jej ustanowienia;

b. Środki finansowe, ruchomości, nieruchomości nabyte przez Fundację w toku prowadzonej działalności.

§ 7

Dochodami Fundacji są w szczególności:

a. Dochody z działalności statutowej;

b. Dochody z majątku Fundacji;

c. Dotacje;

d. Subwencje;

e. Zapisy i darowizny;

f. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

g. Dochody z operacji kapitałowych;

h. Odsetki, lokaty i depozyty bankowe;

i. Inne świadczenia dozwolone przez prawo;

§ 8

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczona jest wyłącznie na realizację jej statutowych celów.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wtedy, gdy w chwili składania oświadczenia stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe, w przeciwnym razie Zarząd spadek odrzuca.
 3. Decyzje w sprawie przyjęcia spadku, zapisu, dotacji, darowizny lub innego przysporzenia na rzecz Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Środki trwałe mogą zostać spieniężone, jeśli służy to celom Fundacji
 5. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 6. Fundacja odpowiada całym majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w jej imieniu przez statutowych przedstawicieli.

§ 9

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to zastępuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie i, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Władze Fundacji i Kompetencje Fundatora

§ 10

Organami Fundacji są:

a. Rada Fundacji;

b. Zarząd Fundacji;

§ 11

 1. Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem nadzorczym w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Rada propaguje cele Fundacji i nadzoruje działalność Zarządu Fundacji
 2. Rada składa się z co najmniej 3 członków wybranych przez Fundatora.
 3. Członkiem Rady nie może być osoba, która:
  a. była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  b. pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Rada, jej Przewodniczący i członkowie mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora.
 5. Rada powoływana jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.
 6. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który pełni funkcję przez okres 3 lat.
 7. Rada ze swojego grona może wybierać Wiceprzewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności.
 8. Rada może wybrać ze swojego Sekretarza.

§ 12

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

a. Wyznaczanie nowych kierunków i sposobów działania Fundacji;

b. Zatwierdzenie rocznych planów merytorycznych oraz finansowych przygotowanych przez Zarząd Fundacji;

c. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;

d. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie społecznej działalności statutowej;

e. Propagowanie idei Fundacji;

f. Organizowanie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych Fundacji;

g. Uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji

h. Wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności w następujących sprawach:

 • nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości;
 • zawieranie umów pożyczek lub kredytów;
 • zaciągnięcie przez Fundację zobowiązań lub wydatków, jak również dokonanie czynności prawnej, o charakterze zobowiązującym rozporządzającym lub o podwójnym skutku, w tym warunkowej i przedwstępnej, jak i jednostronnej w ramach pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji, w wysokości przewyższającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, chyba że były wcześniej przewidziane w zatwierdzonym przez Radę planie finansowym lub są związane z realizacją celów Fundacji określonych w §5 Statutu;
 • tworzenie fundacji i przystępowanie do innych organizacji;
 • udzielenie przez Fundację nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę planie finansowym poręczeń, gwarancji, wystawienie lub indos weksla, przystąpienie do długu lub przejęcie długu osoby trzeciej, ustanowienie zastawu, poddanie się egzekucji oraz dokonywanie innych nieprzewidzianych w planie finansowym obciążeń majątku Fundacji;
 • dokonanie przez Fundację czynności dotyczących rozporządzenia lub oddawania do korzystania patentów, znaków towarowych, praw autorskich majątkowych lub innych podobnych praw posiadanych przez Fundację;
 • organizacja zbiórek publicznych;

i. Opiniowanie uchwał zarządu Fundacji w przedmiocie zasad wydatkowania środków Fundacji;

§ 13

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Rady.
 2. W posiedzeniach Rady uczestniczyć może Prezes Zarządu Fundacji lub inny członek Zarządu Fundacji wskazany przez Prezesa Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady na jej posiedzenie.

§ 14

 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 2. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.
 3. Głosowania Rady są jawne, chyba że którykolwiek z członków Rady wniesie o przeprowadzenie głosowania tajnego.
 4. Uchwały Rady powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
 5. Rada może podejmować uchwały na piśmie w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania posiedzenia.
 6. Rada może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez konieczności zwoływania posiedzenia.
 7. Każdy z członków Rady może upoważnić innego członka Rady do wykonania w jego imieniu prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Radę.
 8. Upoważnienie określone w ust. 7 niniejszego paragrafu powinno zostać sporządzone na piśmie.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a. Przygotowywanie planów merytorycznych w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz planów finansowych Fundacji , a także ich realizacja;
  b. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  c. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  d. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz innych przysporzeń;
  e. Sporządzanie wyodrębnionej dokumentacji rachunkowej dla odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  f. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zakresu prowadzonej przez Fundację działalności nieodpłatnej oraz odpłatnej pożytku publicznego zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  g. Podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady i Fundatora.

§ 16

 1. Zarząd składa się co najmniej jednego członka zarządu powołanego za jego zgodą przez Fundatora, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd powoływany jest na wspólną Kadencję na okres 3 lat.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków. W razie w równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem.
 5. Zarząd może podejmować uchwały na piśmie w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania posiedzenia.
 6. Zarząd może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez konieczności zwoływania posiedzenia.
 7. Każdy z członków Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonania w jego imieniu prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd.
 8. Upoważnienie określone w ust. 7 niniejszego paragrafu powinno zostać sporządzone na piśmie.
 9. Wykonywanie określonej części swoich praw i obowiązków Zarząd może powierzyć Prezesowi lub określonym członkom Zarządu na czas określony w upoważnieniu. Upoważnienie takie powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz powinno wskazywać zakres umocowania.
 10. Zarząd jak i poszczególni członkowie Zarządu mogą zostać w każdym czasie odwołani przez Fundatora.
 11. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek upływu kadencji, odwołania Członka Zarządu, śmierci Członka Zarządu lub złożenia przez niego pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie.
 12. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:
  a. W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu;
  b. W przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 13. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

Do kompetencji Fundatora należy:

a. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji

b. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

c. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji;

d. Podejmowanie decyzji w innych sprawach przewidzianych w niniejszym Statucie i przepisami prawa,

e. Ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rozdział V

Połącznie Fundacji z inną fundacją

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji w pełnym składzie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Fundatora.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję o likwidacji podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji w pełnym składzie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Rady Fundacji i Fundatora
 2. Fundacja ulega likwidacji także w razie likwidacji Fundatora. Wymogu zgody, o której mowa powyżej w ust. 1 nie stosuje się w tej sytuacji.
 3. Likwidatora powołuje Fundator, a w przypadku określonym w ust. 2 Rada Fundacji.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia Ministra Sportu i Turystyki
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Fundacja składa Ministrowi Sportu i Turystyki sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.