Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady ochrony prywatności, w tym zbierania plików cookies oraz przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na stronach internetowych zarządzanych przez Fundację 4F Pomaga z siedzibą w Krakowie.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest Fundacja „4F Pomaga” z siedzibą przy w Krakowie przy ul. Saskiej 25C, 30-720 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000841095, NIP 6832109383  (dalej jako: „Fundacja”).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Fundacja nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub pocztą pod adres: Fundacja 4F Pomaga ul. Saska 25C, 30-720 Kraków z dopiskiem: dane osobowe.

Cel, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

a) przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Fundacji (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Fundacji lub w formularzu kontaktowym), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) podane w ramach formularzu darowizny za pośrednictwem operatora płatności przetwa­rzane będą w celu realizacji dokonywanych przez darczyńców darowizn na rzecz Fundacji w tym darowizn finansowych za pośrednictwem strony internetowej Fundacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą); w celu realizacji obsługi procesu księgowego i podatkowego w związku z dokonywanymi darowiznami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu realizacji obowiązków wymaganych przepisami prawa)

c) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

f) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

h) prowadzenia badań satysfakcji Użytkowników – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na udział w takim badaniu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

i) zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej (o ile informacje te stanowią dane osobowe) – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w niniejszej polityce;

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

a) podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Fundacji w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju strony internetowej takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania stroną internetową, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania strony internetowej, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcy zapewniający obsługę Biura Obsługi Klienta OTCF S.A., dostawcy zapewniający oprogramowanie służące do komunikacji z Użytkownikami, dostawcy zapewniający narzędzia w zakresie cyberbezpieczeństwa, dostawcy zapewniający rozwiązania w zakresie zintegrowanych platform płatności elektronicznych, z którymi Fundacja zawarła wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

b) podmiotom wspierającym Fundację w realizacji programów badania satysfakcji Użytkowników, w szczególności za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych drogą elektroniczną lub telefoniczną; podmiotom wspierającym realizację przez Fundację obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem strony internetowej, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne;

c) podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Fundacją (w szczególności Fundatorowi – OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie oraz 4F Spot sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie);

Przekazywanie danych poza teren EOG

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Fundację poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Fundację z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych wyżej). W takim wypadku Fundacja gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Fundację środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Fundacją.

Przechowywanie danych osobowych

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Fundację przez okres realizacji zawartych umów i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług newslettera przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,

b) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpiła Fundacja lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej),

c) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

d) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Fundację przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,

e) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,

f) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi, prowadzenie korespondencji (udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie) lub przekazanie i realizację darowizny.

W przypadku kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta (BOK) OTCF S.A. informujemy, że prowadzone rozmowy mogą być nagrywane w celach zapewnienia możliwie wysokiej jakości obsługi, a także w celach dokumentacyjnych (na wypadek potrzeby udokumentowania treści rozmowy, jej przebiegu i dokonanych ustaleń), a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 2 lata), co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.W przypadku kontaktu telefonicznego z BOK OTCF S.A. podanie danych jest również dobrowolne. Jeżeli nie życzysz sobie rejestracji rozmowy, prosimy o kontakt w inny sposób (np. drogą mailową lub bezpośrednio z Fundacją).Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Ciebie decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zasady przetwarzania plików cookies:

 1. Niniejsza polityka plików cookies określa zasady używania niewielkich plików, zwanych „cookies”, używanych przez stronę internetową pod adresem https://4fpomaga.org/ (dalej: „Strona Internetowa”).
 2. Właścicielem Strony Internetowej jest Fundacja „4F Pomaga” z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 25C, 30-720 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000841095, NIP 6832109383 (dalej: „Fundacja”).
 3. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników odwiedzających Stronę Internetową (np. na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Stroną Internetową) i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 4. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie użytkownikowi korzystania ze Strony Internetowej i spowodowanie, by stała się bardziej przyjazna dla użytkownika, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody komputerowi lub innemu urządzeniu końcowemu użytkownika. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu przechowywane są w celach utrzymania sesji Użytkownika w ramach Strony Internetowej, mogą ulepszać Stronę Internetową poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk użytkowania Strony Internetowej, przyspieszenie wyszukiwania etc., a w przypadku uzyskania przez Fundację wcześniej świadomej zgody użytkowania, Fundacja może używać plików cookies, tagów lub innych podobnych funkcjonalności, aby uzyskać informacje, które umożliwiają pokazywanie reklam, zarówno ze Strony Internetowej, jak i z witryn internetowych osób trzecich lub w inny sposób, na podstawie analizy nawyków przeglądania użytkownika.
 5. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookies są bezpieczne dla komputerów Użytkownika strony internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputera użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 6. Zasadniczo na urządzeniu Użytkownika mogą się zapisywać dwa rodzaje tego typu plików: własne (cookies tworzone przez stronę internetową, na którą wchodzi Użytkownik – te cookies pozwalają przede wszystkim na właściwe funkcjonowanie strony internetowej, w tym wyświetlanie jej poszczególnych elementów – ich wyłączenie może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić wyświetlanie zawartości strony internetowej) oraz zewnętrzne (cookies tworzone przez zewnętrzne witryny, dostarczane przez podmioty trzecie, instalują się na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia).
 7. Ze względu na cel, w jakich wykorzystywane są cookies, strony internetowe zarządzane przez Fundację mogą pozwalać na zapisywanie się na urządzeniu Użytkownika następujących rodzajów cookies: Niezbędne, Preferencje, Statystyka, Marketing;
 8. Pliki cookies należące do grupy „Niezbędne” są wymagane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, dlatego użytkownik nie może wyłączyć ich zapisywania z poziomu narzędzia służącego do zarządzania preferencjami odnośnie cookies. Ewentualne wyłączenie zapisywania się tego typu cookies możliwe jest wyłącznie z poziomu przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika, ale w takim wypadku nie będą działały poprawnie wybrane elementy strony internetowej lub cała strona internetowa. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika bezpośrednio za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 9. Pliki cookies należące do grupy „Zewnętrzne”: umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Fundację w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań użytkowników Strony Internetowej, w celach statystycznych.
 10. W celu umożliwienia funkcjonowania plików cookies z pozostałych grup plików, Użytkownik powinien wyrazić zgodę, dostępną w dedykowanym narzędziu udostępnionym przez Fundację.  Narzędzie jest dostępne jest z poziomu strony internetowej i pozwala na wyrażanie przez Użytkownika zgody na zapisywanie się plików cookies należących do grup: „Preferencje”, „Statystyka” oraz „Marketing”. Bez wyraźnie udzielonej zgody przez Użytkownika, pliki cookies tego typu nie zapiszą się na jego urządzeniu. Użytkownik może dowolnie zmieniać w czasie swoje preferencje odnośnie wyrażenia zgody na zapisywanie się poszczególnych grup plików cookies wskazanych w niniejszym Punkcie
 11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 12. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników Strony Internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika lub do zbierania lub przechowywania wrażliwych danych osobowych.
 13. Polityka plików coookies może ulec zmianie, o czym Fundacja poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 1 dnia.
 14. Cele, zakres i opis plików cookies wykorzystywanych na stronie internetowej opisane są w narzędziu, w którym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w ramach poszczególnych typów plików cookies.
 15. Pytania związane z Polityką plików cookies prosimy kierować na adres: [email protected] .