Informacja o ochronie
danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się z Fundacją 4F Pomaga

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administra­torem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest Fundacja 4F Pomaga z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 25C, 30-720 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organi­zacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000841095, NIP 6832109383 (dalej: „Fundacja”)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Fundacja nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub pocztą pod adres: Fundacja 4F Pomaga z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 25C, 30-720 Kraków z dopiskiem: dane osobowe.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Fundację

Podane dane osobowe w formularzach kontaktowych oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespon­dencji jak również prowadzonych rozmów telefonicznych przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz prowadzenia bieżących rozmów i korespondencji w zakresie wskazanym w formu­larzu kontaktowym / tej korespondencji lub rozmowie telefonicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem/zgłoszoną sprawą, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 2 lata). W przypadku gdy zgłoszona sprawa dotyczy skargi/reklamacji, dane osobowe będą przetwa­rzane do przez czas niezbędny do rozpatrzenia, a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi rosz­czeniami wynikającymi ze zgłoszonej skargi/reklamacji, a następnie będą przechowywane w celach archi­walnych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Na potrzeby realizacji celów określonych w zdaniach po­przedzających Fundacja może udostępniać dane osobowe do podmiotów (przedsiębiorców) powiązanych osobowo lub kapitałowo (w szczególności OTCF S.A. w Krakowie lub 4F Spot sp. z o.o. w Warszawie), o ile to udostępnienie danych okaże się niezbędne w ocenie Fundacji do prawidłowego celu przetwarzania danych (np. udzielenia odpowiedzi na zgłaszane zapytania, kierowane reklamacje etc.), co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi i pro­wadzenie korespondencji (udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie).

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe:

  • mogą być ujawniane podmiotom zapewniającym na rzecz Fundacji obsługę prawną i doradczą,
  • w zależności od przedmiotu zgłaszanej sprawy (np. zamówienia, skargi, reklamacji) i w związku z potrzebą jej prawidłowego rozpatrzenia/realizacji lub dochodzenia czy też obrony przed roszcze­niami mogą być udostępniane do innych niż Fundacja przedsiębiorców osobowo lub kapitałowo powiązanych z Fundacją (w szczególności OTCF S.A. w Krakowie lub 4F Spot sp. z o.o. w Warszawie);
  • nie będą przekazywane przez Fundację poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w do­wolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Ciebie decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobo­wych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).