Polityka informacyjna

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób wpłacających środki na rzecz Fundacji 4F Po­maga

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administra­torem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest Fundacja 4F Pomaga z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 25C, 30-720 Kraków wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych or­ganizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000841095, NIP 6832109383 (dalej: „Fundacja”)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Fundacja nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub pocztą pod adres: Fundacja 4F Pomaga z siedzibą przy ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka z dopiskiem: dane osobowe.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Fundację

Dane osobowe podane w ramach formularzu darowizny za pośrednictwem operatora płatności przetwa­rzane będą w celu realizacji dokonywanych przez darczyńców darowizn na rzecz Fundacji („dalej również: „Darczyńcy”), w tym darowizn finansowych za pośrednictwem strony internetowej Fundacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą); w celu realizacji obsługi procesu księgowego i podatkowego w związku z dokonywanymi darowiznami (na podsta­wie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu realizacji obowiązków wymaganych przepisami prawa); w celu do­chodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy darowizny (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, tj. przez okres wymagany przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może unie- możliwie przekazanie i realizację darowizny.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom zapewniającym na rzecz Fundacji obsługę prawną i doradczą, mogą być udostępniane do innych niż Fundacja przedsiębiorców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Fundacją (w szczególności OTCF S.A. w Krakowie oraz 4F Spot sp. z o.o. w Warszawie); Dane nie będą przekazywane przez Fundację poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w do­wolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Ciebie decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobo­wych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).